Privacyverklaring bfit4you

Deze verklaring is van toepassing op alle door Bfit4you geleverde producten en diensten. 

Bfit4you, gevestigd te Meulenakker 10, 7841 EP Sleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bfit4you verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Bfit4you van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Bfit4you in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: 

 • Voorletters en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast) 
 • E-mailadres  
 • Verzekeringsgegevens
 • Bankgegevens in de vorm van betalingsgegevens 
 • Algemene gezondheid
 • Lengte, gewicht, tailleomvang, heupomvang, vet en spierpercentages 
 • Gezondheidsgegevens en medische gegevens zoals behandelaars en medicijngebruik (voor zover van belang voor de begeleiding)
 • Voedingspatroon 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Bfit4you, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te adviseren rondom de aangeboden diensten van Bfit4you 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.  
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.  
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Bfit4you. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Bfit4you. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.   

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bfit4you gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Bfit4you zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.   

Hoe lang we gegevens bewaren

Bfit4you bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij anders afgesproken, worden uw gegevens 1 jaar na het afsluitende gesprek van een begeleidingstraject vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Bfit4you verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Bfit4you gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser kunt u verwijderen. Afmelden via onderstaande link kan ook.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar olga@bfit4you.nl

Beveiliging

Bfit4you hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Bfit4you heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Bfit4you toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Bfit4you gebruik maakt van de diensten van derden, zal Bfit4you in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.   

Uw privacyrechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Bfit4you hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via olga@bfit4you.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via olga@bfit4you.nl 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 21 maart 2021

Bfit4you – Meulenakker 10 – 7841 EP –  Sleen (Drenthe)

KvK- 81521642